©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG UYÊN
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0263 820 133